WAB update (1) – Ontslagrecht

Op 1 januari 2020 treedt de nieuwe arbeidswet in werking, de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Een van de belangrijkste wijzigingen betreft de aanpassing van het ontslagrecht. Voordat ik de wijzigingen bespreek, ga ik eerst kort in op het huidige systeem:

Huidige ontslagstelsel (WWZ)

  • Het huidige ontslagstelsel kent een limitatief aantal ontslaggronden (a t/m h)[1] die in de wet zijn opgenomen. Alleen bij een ‘voldragen’ ontslaggrond kan de rechter de arbeidsovereenkomst ontbinden. Heeft de werkgever bij een disfunctionerende werknemer geen verbetertraject doorlopen (hetgeen een wettelijk vereiste is), dan zal een ontbindingsverzoek dus worden afgewezen.
  • Nadeel van dit systeem is dat het geen ruimte biedt voor maatwerk. De rechter kan niet in alle gevallen wanneer dit redelijk wordt geacht tot ontbinding overgaan. Voorbeeld: de disfunctionerende werknemer met wie geen of een gebrekkig verbetertraject is doorlopen omdat de relatie is verstoord.

Veel werkgevers beklaagden zich over het ontslagstelsel. Ontslag van een werknemer werd veel te ingewikkeld bevonden, waardoor minder snel een vast dienstverband werd aangeboden. Omdat dit indruist tegen het kabinetsbeleid (doelstelling is juist méér vaste dienstverbanden), heeft de wetgever besloten het ontslagrecht te versoepelen. Wat gaat er veranderen?

Nieuw ontslagstelsel (WAB)

  • Er komt een nieuwe ontslaggrond bij, de zogenoemde cumulatiegrond (de i-grond). Op basis hiervan kunnen aangevoerde omstandigheden uit meerdere ‘niet voldragen’ ontslaggronden, toch een redelijke ontslaggrond opleveren. Er kunnen dus meerdere ontslaggronden worden gecombineerd, om samen tot 1 voldragen ontslaggrond te concluderen. Voorbeeld: het bestaan van een verstoorde arbeidsrelatie (zonder dat gepoogd is de relatie te herstellen) met een disfunctionerende werknemer (zonder dat een verbetertraject is gevoerd).
  • Let op, slechts de c t/m h gronden kunnen cumuleren. De a- en b-grond (respectievelijk ontslag vanwege bedrijfseconomische omstandigheden en langdurige arbeidsongeschiktheid) zijn dus uitgezonderd.
  • Door de toevoeging van de i-grond wordt ontslag makkelijker. De rechter krijgt meer mogelijkheden om een arbeidsovereenkomst te ontbinden. De verwachting is dat werkgevers hierdoor eerder een vast dienstverband aanbieden.
  • Indien de rechter ontbindt op basis van de i-grond, dan kan hij een extra vergoeding toekennen aan de werknemer, ter hoogte van maximaal 50% van de transitievergoeding. Let wel, de rechter is hiertoe bevoegd, maar niet verplicht. Hij kan dus ook besluiten om geen (of een gedeeltelijke) extra vergoeding toe te kennen.

Tot slot

Twijfelt u of uw ontslagdossier onder het huidige ontslagstelsel wel tot ontbinding zal leiden? Een optie is dan om het ontbindingsverzoek pas vanaf 1 januari 2020 in te dienen en het verzoek (mede) te baseren op de nieuwe i-grond.

Bel gerust met een van onze arbeidsrechtspecialisten als u hierover meer advies wenst.

[1] Artikel 7:669 lid 3 BW

Top