Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Van Poppel Croonen Van Dijk Advocaten B.V.

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Poppel Croonen Van Dijk Advocaten B.V. (“PCDA”) oefent in geïntegreerd verband tussen advocaten (“beroepsbeoefenaren”) de rechtspraktijk uit. De aandeelhouders van PCDA zijn besloten vennootschappen. Op verzoek wordt een lijst van aandeelhouders ter beschikking gesteld.

2. Alle aan PCDA verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Aanvaarding door of namens PCDA van een aanbod van een opdrachtgever waarin wordt verwezen naar door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden geschiedt met uitdrukkelijke van de hand wijzing van die voorwaarden.

3. Ongeacht door wie van de aan PCDA verbonden beroepsbeoefenaren een opdracht wordt aanvaard of wordt uitgevoerd, geldt uitsluitend PCDA als opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op door of namens PCDA aanvaarde opdrachten.

4. De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van PCDA voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van opdrachten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door PCDA gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden door PCDA wordt gedragen.

5. PCDA zal, ingeval zij in het kader van een opdracht dienstverleners inschakelt die niet binnen haar organisatie werkzaam zijn (“onder-opdrachtnemers”) bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en waar nodig tevoren overleggen met de opdrachtgever. PCDA is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van door haar ingeschakelde onder-opdrachtnemers. Elke door of namens PCDA aanvaarde opdracht houdt de bevoegdheid van PCDA in om algemene voorwaarden en/of aansprakelijkheidsbeperkingen die door onder-opdrachtnemers worden gehanteerd mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

6. Niet alleen PCDA, maar ook onder-opdrachtnemers die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

7. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van PCDA, aandeelhouders van PCDA, de bestuurders van de aandeelhouders van PCDA die besloten vennootschappen zijn, alsmede van al diegenen die ten behoeve van PCDA werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.

8. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld en in meerdere talen vertaald. Ingeval van geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

9. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en PCDA is onderworpen aan uitsluitend Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pcda.nl en worden u op eerste verzoek kosteloos toegestuurd.

Top